Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

V11TOUR - Du lịch

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274854/problem/M

Năm 2011, bạn quyết định đi du lịch qua một số thành phố của đất nước. Bạn sẽ xuất phát từ một thành phố bất kỳ, đi qua một số thành phố khác và trở về thành phố xuất phát. Bạn không muốn đi qua con đường nào 2 lần, nhưng một thành phố có thể được thăm nhiều lần tùy ý. Do năm 2011 là một năm lẻ, bạn muốn hành trình của mình đi qua một số lẻ các cạnh.

Cho bản đồ đất nước có dạng một đồ thị đơn vô hướng, bạn hãy tìm tất cả các thành phố có khả năng được đi qua trên hành trình của bạn.

Input

  • Dòng đầu ghi 2 số N, M là số đỉnh và số cạnh của đồ thị. (1 <= N, M <= 100000)
  • M dòng sau, mỗi dòng ghi 2 số u, v thể hiện một cạnh của đồ thị.

Output

  • Ghi một số duy nhất là số lượng thành phố tìm được.

Giới hạn

  • 50% số test có N <= 1000.

Example

Input:
6 7
1 2
2 3
1 3
1 4
4 5
5 6
1 6

Output:
6

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2011-01-03
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VNOI Online 2011
Tác giả: Khúc Anh Tuấn

hide comments
2011-09-27 16:40:14 ™Việt Cường™ ♂
khó thế
^^!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.