Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TWOBLACK - Hai Ô Đen

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/twoblack


Cho 1 hình chữ nhật kích thước n*m ô vuông , trong đó có 1 số ô tô màu đen (gọi là ô đen), các ô còn lại tô màu trắng .Gải thiết rằng mỗi dòng có ít nhất 2 ô đen và n,m<=100 

Yêu Cầu :cần chọn ra 2*n ô đen của của lưới sao cho:

1.Trong mỗi dòng của lưới có đúng 2 ô đen được chọn.

2.Số ô đen trong cột có nhiều ô được chọn nhất là nhỏ nhất                                 

Input

Dòng đầu tiên là 2 ố n,m.

N dòng sau mỗi dòng gồm m ký tự (0,1) , trong đó ký tự 1 mô tả ô đen , còn ký tự 0 mô tả ô trắng.

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là kết quả.

Example

Input:
2 2
11
11

Output:
2

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2009-07-28
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-12-27 14:48:48
1 đấm ac, no debug, thật là hạnh phúc quá :)
cda.dev

Last edit: 2017-12-27 14:53:32
2011-09-08 11:07:42 Igneel Dragon
Kết quả ở đây là số ô đen tại cột có nhiều ô đen nhất trong cách chọn thỏa mãn
2010-03-28 10:50:42 lee
ket qua la so o den nhieu nhat hay sao
2009-09-16 11:20:11 TNO
Bài này có trong đề thi HSG THPT bảng A năm 1995-1996 nè
2009-07-31 09:40:12 Huy Luu
Gải thiết rằng =))
2009-07-30 15:51:46 Nguyên
Kết quả là đk thứ 2 đấy: Số ô đen trong cột có nhiều ô được chọn nhất
2009-07-30 11:11:32 Trung Hiếu
Gồm 1 dòng duy nhất là kết quả???
Kết quả là gì vậy :-??
2009-07-29 09:46:32 Nguyên
Bài OI sao lại chấm kiểu ACM vậy ps? Mà kết quả là gì?

Last edit: 2009-07-29 16:59:06
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.