Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TWO - Lập lịch trên 2 máy

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/two


Có N chi tiết máy cần được gia công lần lượt trên 2 máy A và B. Thời gian gia công chi tiết i trên máy A là a[i], thời gian gia công trên máy B là b[i]. Hãy tìm trình tự gia công các chi tiết trên 2 máy sao cho việc hoàn thành gia công tất cả các chi tiết là sớm nhất có thể.

Input

  • Dòng 1: số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 10000).
  • Dòng 2: N số nguyên dương a[1], …, a[n]. (1 ≤ a[i] ≤ 10000)
  • Dòng 3: N số nguyên dương b[1], …, b[n]. (1 ≤ b[i] ≤ 10000)

Output

  • Dòng 1: Số nguyên dương T là thời điểm sớm nhất có thể hoàn thành.
  • Dòng 2: N số nguyên là lịch trình gia công các chi tiết máy.

Example

Input:
3
2 3 1
1 2 3

Output:
7
3 2 1

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Folklore

hide comments
2021-10-14 09:03:48
s

Last edit: 2021-10-26 16:33:21
2021-10-11 12:03:02
s

Last edit: 2021-10-26 16:33:28
2021-10-11 12:02:24
s

Last edit: 2021-10-26 16:33:14
2017-11-02 10:26:19
hào sạch
2017-08-21 09:06:36 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/two-spoj-lap-lich-tren-hai-may/
2015-09-12 07:49:01
trùng rồi ad ơi, Hidden 1 cái đi
2015-09-12 04:11:56
Tham khảo tại https://traitaodo.wordpress.com/2015/09/12/lap-lich-tren-2-may-two/
2015-04-26 04:09:07 Huynh Duy HMD
Johnson của e sai gì vậy m.n ? http://ideone.com/Xm1F0Rc
2015-03-25 13:27:02 Hacking to the Gate
Johnson -> AC
2011-05-28 02:48:57 Nguyễn Phúc Bình Nguyên
Lý do ra 7:
Máy 1 làm công việc 3 -> 1
Máy 2 làm công việc 3 -> 4
trong khi đó máy 1 làm ơông việc 2 ->4
Máy 2 làm công việc 2 -> 6
trong khi đó máy 1 làm công việc 1 -> 6
Máy 2 làm công việc 1 -> 7
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.