TWINSNOW - Snowflakes

You may have heard that no two snowflakes are alike. Your task is to write a program to determine whether this is really true. Your program will read information about a collection of snowflakes, and search for a pair that may be identical. Each snowflake has six arms. For each snowflake, your program will be provided with a measurement of the length of each of the six arms. Any pair of snowflakes which have the same lengths of corresponding arms should be agged by your program as possibly identical.

Input

- The first line of input will contain a single integer n; the number of snowflakes to follow.
- This will be followed by n lines, each describing a snowflake. Each snowflake will be described by a line containing six integers (each integer is at least 0 and less than 10000000), the lengths of the arms of the snowflake. The lengths of the arms will be given in order around the snowflake (either clockwise or counterclockwise), but they may begin with any of the six arms. For example, the same snowflake could be described as 1 2 3 4 5 6 or 4 3 2 1 6 5.

Output

If all of the snowflakes are distinct, your program should print the message:

No two snowflakes are alike.

If there is a pair of possibly identical snowflakes, your program should print the message:

Twin snowflakes found.

Sample

Input:
2
1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 1 2

Output:
Twin snowflakes found.

Limitations

- 0 < n ≤ 105.


Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-05-11
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:CCC07

hide comments
2018-06-25 17:12:27
mãi ms ac
http://bit.ly/2SRWxUC

Last edit: 2019-01-12 01:51:47
2017-03-24 12:33:02
ko phải problems for kid nữa rồi :)(
2016-08-15 18:11:54
Thuật bựa AC
2016-08-15 11:00:19
time chặt thế
2015-11-28 11:49:41 Do Hong Huan
Bài này không hay, làm cách củ chuối nhất vẫn AC.
2015-10-30 15:39:34 [KC]★★★★*-RAMEN
không đọc cmt nên mất đến 2 hit -_- , đậu xanh đề
2014-03-28 06:35:28 Nắng
ko ngờ lại AC với 1 cách bựa của bựa =))))
2013-09-18 13:55:21 DKM
dpt 27 triệu mà 2s vẫn bị tle ak trời
2013-08-30 16:54:10 a;slkfjasl;fkj
ko dễ AC thì cũng là khó =,=
2013-02-17 17:15:08 a;slkfjasl;fkj
Anh DQ ;)) làm mình đọc đề cứ thấy như sắp mắc bẫy anh rồi =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.