Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TRIPOD2 - Kiềng ba chân ( hard version )

Đề bài tương tự bài TRIPOD nhưng có giới hạn lớn hơn.
Trong một chuyến đi dã ngoại, BB muốn cùng các bạn bắc bếp nấu cơm trên khu đất cắm trại. Trên mặt đất có n hòn đá, không có 2 hòn đá nào có cùng vị trí. Mọi người sẽ chọn ra 3 trong số các hòn đá này để bắc nồi lên. 3 hòn đá phải được chọn sao cho bán kính hình tròn chứa chúng là nhỏ nhất vì nếu có một cái nồi nhỏ bắc được lên 3 hòn đá này thì cái nồi có bán kính lớn hơn cũng có thể bắc được lên 3 hòn đá này. Bạn hãy giúp BB tìm ra 3 hòn đá cần chọn.

Input

Dòng đầu tiên ghi số n là số hòn đá.

Trong n dòng sau, dòng thứ u ghi một cặp số nguyên xu, yu là tọa độ của hòn đá thứ u.

Output

Ghi ra bán kính hình tròn chứa 3 hòn đá tìm được ( Chính xác đến 5 chữ số sau dấu phẩy ).

Example

Input:
3
0 0
4 0
0 4

Output:
2.82842

Giới hạn:
3 ≤ N ≤ 100000. 
|xu|, |yu| ≤ 2100000000


Được gửi lên bởi:VOJ problem setters
Ngày:2008-12-26
Thời gian chạy:0.119s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.