Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TRIPOD - Kiềng ba chân

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/tripod


Trong một chuyến đi dã ngoại, BB muốn cùng các bạn bắc bếp nấu cơm trên khu đất cắm trại. Trên mặt đất có n hòn đá, không có 2 hòn đá nào có cùng vị trí. Mọi người sẽ chọn ra 3 trong số các hòn đá này để bắc nồi lên. 3 hòn đá phải được chọn sao cho bán kính hình tròn chứa chúng là nhỏ nhất vì nếu có một cái nồi nhỏ bắc được lên 3 hòn đá này thì cái nồi có bán kính lớn hơn cũng có thể bắc được lên 3 hòn đá này. Bạn hãy giúp BB tìm ra 3 hòn đá cần chọn.

Input

Dòng đầu tiên ghi số n là số hòn đá.

Trong n dòng sau, dòng thứ u ghi một cặp số nguyên xu, yu là tọa độ của hòn đá thứ u.

Output

Ghi ra bán kính hình tròn chứa 3 hòn đá tìm được ( Chính xác đến 5 chữ số sau dấu phẩy ).

Example

Input:
3
0 0
4 0
0 4

Output:
2.82842

Giới hạn:
3 ≤ N ≤ 1000. 
|xu|, |yu| ≤ 30000


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-10-25
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Ioicamp - marathon 05 - 06

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.