Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TRIANGLE - Diện tích các tam giác vuông cân

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/triangle


Cho N tam giác vuông cân . Hãy tính diện tích miền bị phủ bởi N tam giác này .

Input

Dòng 1 : số nguyên N ( 1 ≤ N ≤ 2000 ) .
N dòng tiếp theo , mỗi dòng gồm 3 số nguyên xi , yi , mi ( -10^7 ≤ xi , yi ≤ 10^7 , 1 ≤ mi ≤ 1000 ) mô tả toạ độ tam giác thứ i , 3 đỉnh tam giác i sẽ có toạ độ (xi,yi) , (xi+mi,yi) , (xi,yi+mi) .

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi ra diện tích miền bị phủ .

Example

triangle.gif
Input:
5
-5 -3 6
-1 -2 3
0 0 2
-2 2 1
-4 -1 2
Output:
24.5

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-03-08
Thời gian chạy:0.103s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:BOI 2002

hide comments
2014-06-08 14:56:44 an IM3 Ex-Member of Bit
test yếu, 1 số solution sai vẫn AC.
2010-03-23 19:46:08 dhkhtn
neu ket qua la so nguyen, phai them .0 vao sau.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.