Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TREENUM - Tree Num

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274566/problem/Q

Một số được gọi là số tree_num khi nó được là tổng của các lũy thừa cơ số 3 với số mũ không âm tăng dần.

Ví dụ 30=3^1+3^3; 325=3^0+3^4+3^5 là những số tree_num.

Yêu cầu :Tìm số tree_num thứ n

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương ntest là số test(ntest<=30000)

Ntest dòng sau:mỗi dòng chứa số nguyên dương n(0

Output

Ntest dòng mỗi dòng chứa số tree_num thứ n

Sample

Input:
5
1
2
7
3
6
Output:
1
3
13
4
12

Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-04-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Lê Văn Tấn Quyền

hide comments
2016-08-05 11:34:15
shit code bignum ngu nó bỏ mất mấy số 0
2016-06-16 11:21:56
n < 2 ^ 64 vẫn làm đc nha mn :3 phải cài bignum
2016-03-30 15:38:35
co dung so lon ko vay
2015-10-05 13:25:46 Phong
time lỏng ghê =)) base 10^4 vẫn ngon lành :v
cho time chặt tý đi =)) tưởng khó thế nào =))
2015-09-07 18:40:58 Lang Trat Y
n <= ? vậy mn
2014-06-17 11:11:38 Hướng Thái Dương
time chặt
2014-06-12 10:36:44 Nguyễn Việt Thắng


Last edit: 2014-08-27 05:16:41
2013-02-26 12:55:43
Bài thì acm, ko nói rõ n=? thì làm kiểu gì được?
2011-10-06 12:55:28 Hoàng Hà
Giới hạn của n là bao nhiêu ấy nhỉ:-/
2011-09-19 03:55:28 slenderman
Cho cơ số 10^9 ấy. ;))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.