Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TREAT - Cho kẹo hay bị phá nào

Hằng năm ở Wisconsin tụi bò lại tổ chức ngày hội Halloween vào kỳ nghỉ Thu. Chúng sẽ mặc đồ hóa trang và đi xin kẹo nông dân John đã đặt trong N (1 <= N <= 100,000) chuồng bò (để thuận tiện ta đánh số các chuồng bò từ 1 -> N).

Để cho lũ bò chơi vui hơn, ở chuồng i John sẽ cắm 1 biển báo next_i (1 <= next_i <= N) cho biết sau khi xin kẹo ở chuồng i thì bò sẽ phải tiếp tục đi tới chuồng next_i để xin kẹo tiếp.

Bò i sẽ bắt đầu xin kẹo từ chuồng i. Và một con bò sẽ dừng việc xin kẹo nếu nó đi tới 1 chuồng mà nó đã từng đi qua rồi.

Tính xem mỗi con bò sẽ xin được bao nhiêu kẹo, biết rằng ở mỗi chuồng chúng chỉ xin được 1 viên kẹo mà thôi.

QUY CÁCH NHẬP DỮ LIỆU

  • Dòng 1: Một số nguyên duy nhất: N
  • Dòng 2..N+1: Dòng i+1 gồm 1 số nguyên duy nhất: next_i

VÍ DỤ

4
1
3
2
3

QUY CÁCH GHI KẾT QUẢ

  • Dòng 1..N: Dòng i chứa 1 số nguyên là số kẹo mà bò i nhận được

VÍ DỤ

1
2
2
3

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-12-10
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:USACO December 2008 - Gold Division

hide comments
2017-09-10 16:24:34
tarjan cơ bản
2015-07-19 07:49:00 N�ng D�n John
Chuyện này đơn giản thui mà...hí hí :) {nongdanjohn}
2014-09-25 08:55:53 Nguyễn Tính
tarjan O(n)
2014-02-18 16:38:44 Anh Duc Le
QHĐ kết hợp Stack O(n)
2013-10-24 17:35:45 LOVE VNOI
tarjan

Last edit: 2014-01-30 07:53:10
2013-05-14 07:23:01 PASS ? WIN : T-L-H
Ở chuồng xuất phát thì coi như bò đã nhận 1 kẹo :v
2012-06-26 17:20:14 NK
cho mình hỏi là ở chuồng xuất phát, con bò đã được nhận kẹo chưa
2011-11-17 10:47:35 ðẹp trai bẩm sinh
tarjan alg O(n)
2010-10-25 14:15:48 Ðỗ Phúc Hảo
Mình chưa hiểu được test lắm, ai có thể giải thích mình với. Thanks
2010-07-07 06:50:41 thphong
co the bi qua thoi gian o test lon.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.