Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TRAPEZOI - Hình thang

Tập hình thang độc lập

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy lấy hai đường thẳng y=y1 và y=y2 (y1>y2).

Cho N hình thang đánh số 1, 2, ..., N, hình thang i có 4 đỉnh là (y1,ai),(y1,bi),(y2,ci),(y2,di) với ai<bi và ci<di.

Hai hình thang được gọi là giao nhau nếu tồn tại 1 cạnh của hình thang này và 1 cạnh của hình thang kia có số điểm chung >0.

Một tập các hình thang được gọi là tập độc lập nếu không có hai hình thang nào trong tập giao nhau.

Hai tập các hình thang được gọi là khác nhau nếu tồn tại một hình thang thuộc tập này mà không thuộc tập còn lại.

Yêu cầu

  • Tìm kích thước của tập độc lập có kích thước lớn nhất.
  • Tính số tập độc lập khác nhau là tập độc lập có kích thước lớn nhất.

Input:

  • Dòng 1: Số nguyên N, số hình thang
  • Dòng 2:các số nguyên  ai,bi,ci,di. (không có hai hình thang nào có chung đỉnh)

Output:

  • Một dòng duy nhất ghi 2 số nguyên là kích thước của tập độc lập lớn nhất, số lượng các tập độc lập lớn nhất chia dư cho  30013.

Giới hạn:

  • 1≤ N ≤100 000
  • 1≤ ai, bi, ci, di  ≤ 1000 000 000

 

Example

Input:
7
1 3 1 9
4 7 2 8
11 15 4 12
10 12 15 19
16 23 16 22
20 22 13 25
30 31 30 31 Output: 3 8

Giải thích:
Hình ảnh minh họa cho test này:
trapezoid
Tập lớn nhất gồm 3 hình thang
Có 8 tập lớn nhất:
(1;4;7) (1;5;7) (1;6;7) (2;4;7) (2;5;7) (2;6;7) (3;5;7) (3;6;7).

Được gửi lên bởi:Phồng Tôm
Ngày:2013-04-27
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Balkan OI 2011

hide comments
2018-01-19 03:34:53
Sao cop mỗi code bài LIS vào cũng AC nhỉ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.