TRAFFICN - Traffic Network

Mạng lưới giao thông thành phố gồm n nút được đánh số từ 1 đến n và m đường một chiều nối các cặp nút. Để giảm được độ dài của đường đi ngắn nhất giữa hai nút trọng yếu s và t khác nhau, một danh sách gồm k đường hai chiều được đề xuất để xem xét xây dựng.

Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình để chọn ra một đường trong danh sách đề xuất trên để xây dựng sao cho độ dài đường đi ngắn nhất giữa s và t là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương không lớn hơn 20 là số lượng các bộ dữ liệu. Các dòng tiếp theo chứa các bộ dữ liệu.

Với mỗi bộ dữ liệu, dòng đầu tiên chứa năm số nguyên dương n (n ≤ 10 000), m (m ≤ 100 000), k (k < 300), s (1 ≤ s ≤ n), t (1 ≤ t ≤ n) cách nhau bởi dấu trống. Dòng thứ i trong m dòng tiếp theo chứa ba số nguyên dương di, ci, li cách nhau bởi dấu trống, trong đó li là độ dài ( 0< li ≤ 1000) của đường một chiều thứ i từ nút di đến nút ci. Dòng thứ j trong k dòng tiếp theo chứa ba số nguyên dương uj, vj và qj (qj ≤ 1000) cách nhau bởi dấu trống, trong đó qj là độ dài của đường hai chiều được đề xuất thứ j nối giữa hai nút uj và vj.

Dữ liệu ra

Với mỗi bộ dữ liệu, ghi ra trên một dòng độ dài nhỏ nhất có thể của đường đi ngắn nhất giữa hai nút trọng yếu sau khi xây dựng xong một đường hai chiều từ danh sách đề xuất. Trường hợp không có đường đi từ s đến t, ghi -1.

Dữ liệu vào
1
4 5 3 1 4
1 2 13
2 3 19
3 1 25
3 4 17
4 1 18
1 3 23
2 3 5
2 4 25	

Dữ liệu ra
35

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2009-01-04
Thời gian chạy:0.140s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:ACM Regional, Ho Chi Minh City 2008

hide comments
2019-09-23 05:03:58
13 đấm mới AC :<. Đừng lưu LLONG_MAX bị WA á
2019-08-01 11:36:42
trau AC
2019-07-29 10:51:09


Last edit: 2019-07-29 11:46:35
2019-07-09 15:13:58
[sao toan nhung bai ntn vay mn]
2019-06-06 07:36:27
mẹ toàn sigabrt đ hiểu
2019-05-22 15:49:49
_CBG_K28_
học sinh thầy thuấn, thầy hương tự tin tự tay 1 đấm AC :))
2018-12-04 06:07:12
HAIZZZ MESO AC DC
2018-08-22 11:39:05
nhat hao sach
2018-06-05 10:23:16
bóp time vl :(
2018-06-05 06:25:04
trâu đ ac nhé
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.