Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TPMZVRK - MZVRK

Số "whirligig" của 1 số được thu bằng cách xóa đi tất cả các số bên trái của số 1 nằm bên phải gần nhất của 1 số trong biểu diễn nhị phân.

Yêu cầu tính tổng tất cả các số whirligig của số X với số A<X<=B.

Input

Gồm 2 dòng mỗi dòng lần lượt 2 số A và B được biểu diễn theo hệ nhị phân.

Số chữ số của A,B biểu diễn theo hệ nhị phân nằm trong đoạn [1,201].

Output

Ghi ra phần dư của tổng khi chia cho 15111992.

Sample input

111

1111

Sample output

20

 

 


Được gửi lên bởi:dqd
Ngày:2009-09-05
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:666B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Mở rộng từ bài MZVRK

hide comments
2021-07-07 05:47:36
bài ni nên làm kiểu chi ta, chạy trâu thường ko AC nổi
2016-07-21 17:42:35
Chống mảng hằng kiểu này hơi khắt khe =)))
2015-11-11 18:43:20 Prismatic
lằng nhằn hết sức :)) cho đại 1M đi PS ơi :)) mỗi lần sub là bị lỗi :))
2013-08-18 13:59:41 DKM


Last edit: 2013-08-18 14:23:52
2013-01-05 20:24:37 ‡■■Lãng du■■‡
PS cho em xin bộ test để em check được không ạ, em đã thử khá nhiều test, test với bài MZVRK mà sao vẫn bị WA, email em là babameme861997@gmail.com

Last edit: 2013-01-07 12:21:18
2012-07-31 14:38:27 KHD
giới hạn mã nguồn 600B @.o'
2013-10-19 10:35:10 Noyethug


Last edit: 2012-01-01 10:55:08
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.