Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TPMOVE - Di chuyển

Cho 1 bảng hình chữ nhật kích thước MxN. Tất cả các ô của bảng đều có 1 khối hộp, ngoại trừ 1 ô (bx,by) là ô trống. Ở mỗi bước bạn được phép di chuyển 1 khối hộp sang 4 ô kề cạnh nếu ô đó là ô trống. Hãy tìm cách di chuyển khối hộp ở ô (sx,sy) đến ô (ex,ey) sao cho số bước ít nhất có thể.

Input

Gồm 8 số M ,N ,bx ,by ,sx ,sy ,ex ,ey . (M,N<=200)

Output

1 số duy nhất là số bước ít nhất cần dùng

Sample input

3 3 2 1 2 2 1 1

Sample output

4

 


Được gửi lên bởi:dqd
Ngày:2009-08-16
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Khúc Anh Tuấn

hide comments
2020-04-05 06:31:46
bài này có vài phép tính là đc mà sao giới hạn nhỏ thế :?
1 đấm AC :>
2020-03-25 00:21:27
OvO xe'p hi`nh
2015-06-02 08:04:57 Phong
ko có đường thì sao ?
1 4 1 2 1 1 1 4
2014-11-01 04:12:20 [KC]★★★★*-RAMEN
đường cách mạng còn lắm gian truân

Last edit: 2014-11-19 02:52:55
2012-08-23 10:20:13 2ez
nhìn time bé tí mà code mấy trăm dòng!!
2009-08-16 15:34:39 Try FU
Gjống trò xếp hjnh ngày xưa
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.