Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TPCHOLE2 - HOLE2

Cho bức tường NxN được xây bởi N2 / 2 viên gạch kích thước 2x1. Trên mỗi viên gạch ghi 2 số nguyên từ 1 đến N2 / 2.

Ví dụ hình vẽ như sau :

 

Bạn hãy phá bức tường trên để tạo thành 1 cửa sổ hình vuông thỏa mãn :

- Các cạnh cửa sổ song song với cạnh bức tường

- Cửa sổ không chạm vào cạnh của bức tường

- Phải phá cả viên gạch, không được phá nửa viên gạch

- Cạnh hình vuông lớn nhất

 

Input

- Dòng 1 : N (N ≤ 2000)

- Dòng 2 : N dòng tiếp theo gồm N số.

Output

- 1 số duy nhất là cạnh hình vuông tìm được

Example

Input:
6
1 1 4 4 13 14
2 3 3 5 13 14
2 6 7 5 12 12
9 6 7 10 10 15
9 8 8 11 11 15
16 16 17 17 18 18 
Output:
2

Được gửi lên bởi:Mew.
Ngày:2014-12-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2014-12-06 02:02:13 Hướng Thái Dương
version 2 @@@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.