Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TPBISHOP - Quân tượng

Cho 1 bàn cờ kích thước NxN. Hãy đếm số quân tượng nhiều nhất có thể đặt lên bàn cờ sao cho cùng lúc không có 2 quân tượng nào ăn được nhau. Quân tượng đi theo luật cờ vua thông thường với ngoại lệ : chúng không thể thực hiện nước đi dài quá 1 ô. Nói cách khác, nếu quân tượng đang đứng ở ô (u,v) thì có thể đi được đến ô (u±1,v±1).

Ngoài ra 1 số ô của bàn cờ có vật cản và không thể đặt quân cờ lên.

Input

- Dòng đầu số N (1<=N<=50)

- N dòng sau mỗi dòng N kí tự mô tả bàn cờ. Kí tự '*' thể hiện ô có vật cản, kí tự '.' thể hiện ô trống.

Output

- Số quân tượng nhiều nhất có thể đặt lên bàn cờ

 

Sample input

3

*.*

.*.

***

 

Sample output

2


Được gửi lên bởi:dqd
Ngày:2009-08-07
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Khúc Anh Tuấn

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.