Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TOPALIN - Palindrome String

Cho một xâu ký tự, bạn có thể biến đổi xâu này theo cách sau: Chọn một loại ký tự, biến đổi tất cả các ký tự loại này trong xâu thành một loại ký tự khác. Chi phí của một phép biến đổi như vậy bằng số lượng ký tự đã bị thay đổi. Bạn được phép áp dụng các phép biến đổi nhiều lần, chi phí của nhiều phép biến đổi bằng tổng chi phí của từng phép biến đổi.

Ví dụ, nếu bạn có xâu acaabc, sau khi biến tất cả các ký tự  c thành b, bạn có xâu abaabb, bạn mất một lượng chi phí là 2 cho phép biến đổi này do có 2 ký tự c bị thay đổi.

Yêu cầu: Tìm chi phí nhỏ nhất để biến đổi một xâu trở thành xâu đối xứng.

Input

  • Một dòng duy nhất ghi xâu ban đầu.

Output

  • Một số duy nhất thể hiện chi phí tối ưu.

Example

Input:
acaabc

Output:
3

Giới hạn

  • Độ dài xâu không vượt quá 105.
  • Mỗi ký tự trong xâu là chữ cái hoặc chữ số.
  • Trong 50% số test, độ dài xâu không vượt quá 100.

ãy

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2009-07-02
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon 2009 - Warm up Round

hide comments
2018-04-24 06:20:12
Bài cũng bt, nếu đánh giá thang 5 sao thì bài này được 2.5* -> 3*
2017-02-27 15:03:29
bài rất hay + thuật toán ảo diệu :))
@phanduy16
2016-09-20 10:42:46
Bài này hay :)
2016-04-29 12:28:54 Nguyễn Nam
HAY !
2015-10-01 07:43:32 shaha
làm kí tự 'a'..'z' được 50 đọc lại đề thấy mình sai
2015-09-20 10:22:48 [Nghien] Le Long
Duyệt trâu AC???
2014-05-12 17:46:24 Anh Duc Le
Công nhận bài này rất hay !
2013-06-21 14:53:24 Zịt Kon Kute
hay !!
2012-08-17 08:16:01 Trần Vũ Lâm
Del

Last edit: 2012-08-17 08:17:00
2010-12-17 00:44:15 xuanson94
bai nay hay that
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.