Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TJALG - Tìm TPLT mạnh

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274834/problem/K

Cho đồ thị G(V,E) có hướng n (1<=n<=10^4)  đỉnh m (1<=m<=10^5) cung, Hãy đếm số thành phần liên thông mạnh của G.

Input

+Dòng đầu tiên là n,m.

+M dòng tiếp theo mô tả một cung của G.

Output

Gồm một dòng duy nhất là số TPLT mạnh.

Example

Input:

3 2
1 2
2 3

Output:

3

Input:

3 3
1 2
2 3
3 1

Output

1

Các bạn có thê tham khảo thuật toán ở đây: Tarjan Algorithm

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2010-03-09
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Bài cơ bản - tests added by canhteo

hide comments
2019-01-08 10:13:17
how to 80 len 100 :,<<<<<
2018-08-15 16:40:21
Mất chục đấm vì quên set lại độ dài dãy từ đầu :|
2018-05-17 02:31:32
for roi DFS trau cung AC
2018-01-06 18:04:10
Chục đấm AC =.=
frostpixel aka.How 2 AC
2017-11-27 15:10:41
nhật hào sạch
2017-11-22 15:24:41
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI:

http://yeulaptrinh.pw/330/tjalg-spoj/2017-10-07 17:28:12
o(m log m)==>AC
Võ Thị Vân Quỳnh
1 năm ngày đó
2017-09-13 11:44:36
kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/75/
2017-06-03 04:11:23
sao baif ddung ma nop toan 0 diem the
2017-05-10 08:54:05
bài hay vãi

Last edit: 2017-05-10 09:46:16
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.