Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TELEPORT - Dịch chuyển tức thời

Pháp sư vĩ đại Byter đã phù phép tạo nên 2 hòn đảo trên biển Baltic : đảoBornholm và đảo Gotland . Ở mỗi đảo thì ông cũng tạo nên một vài cổng dịch chuyển tức thời ( CDCTT ) . Mỗi CDCTT sẽ là 1 trong 2 loại hình sau :
1 ) Cổng Đến : Người ta sẽ được di chuyển tới cổng này .
2 ) Cổng Đi : Khi bước vào cổng này người ta sẽ được đưa tới 1 Cổng Đến duy nhất xác định nằm ở hòn đảo kia .

Một lần Byter đã giao cho các học trò của mình bài toán như sau : Cho biết số lượng CDCTT ở mỗi hòn đảo . Các học trò phải xác định xem cổng nào sẽ là Cổng Đến , cổng nào sẽ là Cổng Đi sao cho thoả mãn yêu cầu sau : Giả sử cổng i được đặt là Cổng Đến thì có ít nhất 1 Cổng Đi sẽ đưa người được dịch chuyển tới cổng i này và ngược lại , cổng i được đặt là Cổng Đi thì cổng mà nó gửi người đến phải được đặt là Cổng Đến .

Input

Dòng 1 : 2 số nguyên N và M ( 1 ≤ N , M ≤ 50000 ) tương ứng là số CDCTT ở trên đảo Bornhom và Gotland .
Dòng thứ 2 gồm N số nguyên A[1] … A[N] mô tả các CDCTT ở đảo Bornhom : số A[i] cho biết nếu như Cổng thứ i trên đảo Bornhom được đặt là Cổng Đi thì nó sẽ gửi người đến Cổng A[i] trên đảo Gotland . ( 1 ≤ A[i] ≤ M ) .
Dòng thứ 3 gồm M số nguyên B[1] … B[M] mô tả các CDCTT ở đảo Gotland : số B[i] cho biết nếu như Cổng thứ i trên đảo Gotland được đặt là Cổng Đi thì nó sẽ gửi người đến Cổng B[i] trên đảo Bornhom . ( 1 ≤ B[i] ≤ N ) .

Output

Dòng 1 : N số nguyên C[1] … C[N] ghi cách nhau 1 dấu khoảng trắng , C[i] = 1 nếu cổng i trên đảo Bornhom là Cổng Đi và = 0 nếu cổng i là Cổng Đến .
Dòng 2 : M số nguyên D[1] … D[M] ghi cách nhau 1 khoảng trắng, D[i] = 1 nếu cổng i trên đảo Gotland là Cổng Đi và = 0 nếu cổng i là Cổng Đến .

Example

Input:
4 5
3 5 2 5
4 4 4 1 3


Tel1.gif
Output:
0 1 1 0
1 0 1 1 0


Tel1.gif

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-03-02
Thời gian chạy:0.646s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Dựa theo BOI 2001

hide comments
2015-10-30 11:53:41
Greedy + datastructure
2014-11-07 17:50:13 Lollipop
k biết sai đâu @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.