Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TCOCOLOR - Bảng màu

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274834/problem/F

 

Cho một bảng kích thước M * N. George có tất cả K màu khác nhau. Cậu muốn tô màu bảng này sao cho:

  • Mỗi màu được sử dụng ít nhất một lần ở dòng trên cùng của bảng

  • 2 ô cùng màu phải thuộc cùng 1 thành phần liên thông

2 cách tô màu được gọi là khác nhau nếu dòng trên cùng của 2 bảng là khác nhau. Đếm số cách tô màu có thể, lấy modulo 10^9 + 7Input:

  • Dòng 1: 3 số nguyên M, N, K (0 < M,N,K <= 300)

Output:

  • 1 dòng đưa ra số cách tô màu có thể.

Example:

Input

Output

4 1 2

6

4 3 2

12

4 4 10

0

14 28 14

178290591Trong test ví dụ số 1, 6 cách tô màu là "AAAB", "AABB", "ABBB", "BBBA", "BBAA" "BAAA".

Trong test ví dụ số 2, có thêm 6 cách tô màu dòng đầu tiên. Bảng sau đây mô tả một số cách tô hợp lệ:

ABAA AABA ABBA BABB BBAB BAAB

ABBA AAAA ABAA BABB BAAB BBBB

AAAA AAAA AAAA BBBB BBBB BBBB
Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2012-09-13
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:TCO 2011 Round 3

hide comments
2019-10-04 13:08:00
Sol:
http://www.vexorian.com/2011/07/topcoder-open-2011-round-3-part-2.html
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.