Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

TCHESS - Bàn cờ tam giác

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274834/problem/E
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/272622/problem/E

Minh Đức tuy rất giỏi lập trình nhưng chơi cờ lại hơi tệ. Sau một thời gian cố gắng mà không thành với loại cờ truyền thống, cậu quyết định sáng tạo ra một loại cờ của riêng mình: cờ tam giác. Đúng như tên gọi, bàn cờ có hình dạng một tam giác với độ dài cạnh là N, được chia làm N2 hình tam giác con. Hình vẽ dưới đây mô tả một bàn cờ với N = 5.

Một quân xe khi đứng trên một ô bàn cờ sẽ kiểm soát được tất cả những ô cùng hàng hoặc đường chéo với nó mà giữa chúng không có ô vật cản. Ở hình vẽ trên, với quân xe nằm ở ô đỏ và vật cản nằm ở ô đen, quân xe có thể kiểm soát được những ô màu xanh lá nhưng không kiểm soát được những ô màu vàng.
Yêu cầu: Cho biết vị trí của R quân xe và K ô vật cản, hãy đếm số ô trống bị kiểm soát bởi ít nhất một quân xe. Vị trí của một ô được thể hiện bằng cặp số (d,c) cho biết đó là ô thứ c tính từ trái sang trong các ô ở dòng thứ d. Ở hình vẽ trên, ô màu đen có tọa độ là (4,3).

Input

  • Dòng đầu ghi 3 số tự nhiên N, R, K. (1 <= N <= 109, R, K <= 100)
  • R dòng sau, mỗi dòng ghi 2 số thể hiện tọa độ của một quân xe.
  • K dòng cuối, mỗi dòng ghi 2 số thể hiện tọa độ của một ô vật cản. Tọa độ của các quân xe cũng như các ô vật cản là khác nhau.

Output

  • Một số duy nhất thể hiện kết quả tìm được.

Example

Input:
5 1 1
4 4
4 3

Output:
10

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-06-24
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VM10 - Tác giả: Khúc Anh Tuấn

hide comments
2014-04-12 09:04:03 Stupid Dog
"hãy đếm số ô trống bị kiểm soát bởi ít nhất một quân xe" ??????????
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.