Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUPERSUM - Tổng siêu hạng

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/supersum


Đề bài

SuperSum là hàm định nghĩa bởi

SuperSum(0,n) = n với mọi số dương n

SuperSum(k,n) = SuperSum(k-1,1) + SuperSum(k-1,2) + ... + SuperSum(k-1,n) với mọi số dương k, n

Cho k, n, trả về phần dư của SuperSum(k,n) cho 1000000007

Dữ liệu

  • Mỗi test bắt đầu bằng thẻ "[CASE]", các test cách nhau bởi một dòng trắng. Thẻ "[END]" báo hiệu kết thúc file input.
  • Mỗi test gồm hai dòng: k và n.

Kết quả

  • Với mỗi test, in ra kết quả tìm được.

Giới hạn

  • k từ 1 đến 50.
  • n từ 1 đến 1000000000.

Ví dụ

Dữ liệu
[CASE]
1
3

[CASE]
2
3

[CASE]
4
10

[CASE]
10
35

[END]

Kết quả
6
10
2002
150595840

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-06-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:SRM 467, Div 1 - Level 2
Người dịch: Ngô Minh Đức

hide comments
2016-08-12 19:54:23 even when you try to hurt me...
vẽ cái hình vuông ra rồi điền dần theo đường chéo sẽ thấy sự ảo diệu

Last edit: 2016-08-23 16:31:17
2010-06-07 16:36:42 Cao Viên Viên
AC rồi , lần đầu tiên mình mem đứng nhất , time cũng nhất luôn
2010-06-05 10:42:57 Siêu Nhân Trong Suốt
Đề bài TOPCODER mà o_O
2010-06-05 02:51:40 Voyage
Để thú vị hơn, có thể cho 1 <= n,k <= 10^9 và số dư là 100003

Last edit: 2010-06-05 02:58:01
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.