Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUMXOR - Tổng XOR

Nhập N tính 1 XOR 2 XOR ... XOR N (1<=N<=10^8).

Code càng ngắn càng tốt. Điểm nhận được bằng độ dài mã nguồn của bạn.

Ví dụ

Dữ liệu
3

Kết quả
0

Dữ liệu
6

Kết quả
7

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-06-06
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VFUN10

hide comments
2019-12-01 14:37:38
main(){int x,s=0;scanf("%d",&x);while(x--)s^=x+1;printf("%d",s);}
2019-11-15 05:42:20
@Xiao Lang
C++ ngắn nè

#include <iostream>
int main(){int s=1,n,i;std::cin >> n;for (i=2;i<=n;s^=i,i++);std::cout << s;}
2019-11-15 05:41:41
98 =)))))
delete code trên 1 dòng xong gộp var lại
2018-10-28 12:56:45
95 :p
frostpixel aka.How 2 AC
2017-11-06 09:23:39
XOR là gì hả các bác
2016-11-23 06:57:06 hồ vãn tuấn
duoc 557 diem
2016-05-11 12:14:55
đậu phộng đọc bài này tưởng có bí kíp số học gì khó lắm, ai ngờ là bài sida @@@

Last edit: 2016-05-11 12:15:12
2015-11-02 09:07:05 hoang duy khanh
sao mình lại được 135 điểm vậy nhỉ
2015-02-27 18:32:25 Sue
C++ dài hơn Pascal -_-
code Pascal đc 80 mà code C++ đc 94 -_-
2015-01-28 06:59:40 Con Bò Huyền Thoại
tham khảo :D http://dangminhtien.name.vn/blog/2015/01/28/sumxor-spoj-6748-tong-xor/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.