Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUMTREE - Tổng trên cây

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274833/problem/Z
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/272622/problem/D

Cho một cây N đỉnh, trong đó đỉnh i có giá trị là Vi. Cho một số nguyên S. Gốc của cây là đỉnh 1. Đếm số đường đi từ một đỉnh u đến một đỉnh v nào đó, với điều kiện u phải nằm trên đường đi từ v đến gốc, sao cho tổng giá trị của các nút trên đường đi bằng S.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa hai số N và S
  • Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo chứa hai số Pi, Vi là đỉnh cha của đỉnh i và giá trị của đỉnh i. Ta quy ước P1 = 0.

Giới hạn

  • 1 <= N <= 1000000
  • Mọi tổng giá trị của các nút trên đường đi từ u đến v, trong đó u nằm trên đường đi từ v đến gốc, luôn nằm trong phạm vi số nguyên 32 bit có dấu.

Kết quả

In ra một số duy nhất là số đường đi tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu
5 3
0 1
1 2
2 1
1 -2
4 5

Kết quả
3

Giải thích

Có 3 đường đi là 1-2, 2-3, 4-5


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-06-19
Thời gian chạy:0.200s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VM10
Tác giả: Cosmin Silvestru Negruseri

hide comments
2019-09-24 04:05:16
hahaha bai de :v
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2015-11-27 15:37:06 Tây Cuồng
[deleted]

Last edit: 2015-11-28 04:00:21
2015-03-23 10:09:26 John and the cows
có được đếm đường đi u-u hay ko???
2013-12-02 04:23:41 Phuong Toan
Bai kho qua.. hic hic

Last edit: 2013-12-02 04:24:01
2013-05-27 16:58:25 Cottontail Tee
Ps xem hộ em bài của em bị tle hay tràn số thế ạ ._.
2012-11-15 03:20:26 Ðẹp trai có gì sai
bài này độ phức tạp thuật toán cỡ bao nhiêu vậy các bạn?
2012-10-05 15:47:39 Noyethug
times chặt quá..:((:((
2012-04-02 13:50:27 Nguyễn Mai Lan
Có thể khử đệ quy và dùng map để AC
2011-12-29 16:20:53 Nguyên
Đệ quy nhiều khả năng bị tràn stack :|
2011-07-22 03:58:16 Cao Viên Viên
Time chặt cực !!!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.