Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SUMS - Số phụ thuộc

Cho tập số nguyên A gồm n phần tử, A={a1, a2,..., an}. Số k được gọi là phụ thuộc vào tập A, nếu k được tạo thành bằng cách cộng các phần tử của tập A(mỗi phần tử có thể cộng nhiều lần).

Ví dụ cho A={2,5,7}. Các số như 2, 4(2+2), 12(5+7 hoặc 2+2+2+2+2) được gọi là phụ thuộc vào tập A. Số 0 cũng gọi là phụ thuộc vào tập A.

Yêu cầu:

Cho một dãy B, hãy kiểm tra xem bi có phải là số phụ thuộc vào tập A hay không .

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n (1 ≤ n ≤ 5000).
  • N dòng tiếp theo chứa các phân tử của tập A, a1 < a2 < ... < an (1 ≤ ai ≤ 50000 ).
  • Dòng thứ N+2 chứa số nguyên m (1 ≤ m ≤ 10000 ).
  • M dòng tiếp theo chứa dãy số nguyên b1, b2, ..., bm (0 ≤ bi ≤ 1000000000 ).

Kết quả:

Gồm m dòng, dòng thứ i ghi ra TAK nếu bi là số phụ thuôc vào tập A và NIE nếu không phải là số phụ thuộc.

Ví dụ:


Dữ liệu :
3
2
5
7
6
0
1
4
12
3
2

Kết quả :
TAK
NIE
TAK
TAK
NIE
TAK


Được gửi lên bởi:Kaiel
Ngày:2008-03-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ADA95 ASM32 BASH BF CSHARP C99 CLPS LISP clisp LISP sbcl D ERL FORTRAN GOSU HASK ICON ICK JAVA JS-RHINO LUA NEM NICE OCAML PERL PERL6 PHP PIKE PRLG-swi PYTHON PYPY RUBY RUST SCM guile SCM qobi SED ST WHITESPACE
Nguồn bài:Polish Olympiad in Infomatics 2003

hide comments
2020-07-28 05:06:54
nhật hào bẩn
2020-02-25 04:25:08
dùng bfs
2017-12-17 10:31:26
kham khảo lời giải:
https://vietcodes.github.io/code/122/
2017-11-08 08:18:05
nhật hào sạch
2016-12-15 16:44:59
http://ideone.com/vI0OZw
2016-12-04 12:48:06
code here http://vnoi.info/forum/3/5120/
2016-07-06 16:25:08
dijkstra
2016-03-25 09:49:58
time chặt quá:((
2014-08-06 14:55:06 Thanga2pbc
time khung :)
2014-07-28 14:03:33 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
hay day ! lam thoi ! co ai dang doc de cung minh khong ta ! Code lay AC nhe =))~~
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.