Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STRHFI - Đầu và cuối của xâu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/strhfi


Một cái máy dự báo thời tiết có thể dự báo trong N này liên tiếp. Kết quả dự báo là một xâu s có độ dài N, với kí tự s[i] là kết quả dự báo của ngày thứ i. Wind có 1 bài toán cho các bạn :

Với 1 số d cho trước, bạn được cho N-d+1 xâu con s[1]->s[d], s[2]-> s[d+1]... s[N-d+1]->s[N]. Hãy tìm 2 kí tự đầu và cuối của s.

Input

Dòng đầu tiên gồm 2 số N và d. (3 ≤ ≤ 1000 , 3 ≤ d ≤ 20).

N-d+1 dòng tiếp theo chứa N-d+1 xâu con của s.

Output

2 kí tự đầu và cuối của s.

Example

Input:
8 3
BCA
ABC
ABA
BAB
ABC
CAB

Output:
AC

Được gửi lên bởi:Phong
Ngày:2010-11-03
Thời gian chạy:0.202s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:NOI 2011

hide comments
2016-07-11 12:46:54
duyệt trâu easy vl
2015-09-30 16:19:50 thanhdat
2 day ABCAB va CABCA deu cho ra :
ABC, BCA, CAB.
Vay phai xuat nhu the nao ?
xuat ra AB
2012-07-05 13:59:59 Huy Hoàng - Chuyên Tin
Mình nghĩ đề bài phải đính chính thêm là chỉ có 1 kq duy nhất cho mỗi test or la in ra test đâu tiên theo tt từ điển hay là...j nữa thì hợp lí hơn ?
2010-12-28 13:32:56 Nguyen Duc Tam
DFS
2010-12-27 09:45:48 Quan To
Các bạn để ý là các xâu con của s được cho lộn xộn chứ ko theo thứ tự 1..n-d+1
2010-12-25 10:50:59 Hưng Lê
Hình như đề bài có vấn đề, ví dụ test:
5 3
ABC
BCA
CAB
thì chuỗi gốc có thể là ABCAB or BCABC or CABCA
2010-12-25 01:41:34 Huy Luu
2 day ABCAB va CABCA deu cho ra :
ABC, BCA, CAB.
Vay phai xuat nhu the nao ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.