STREDUCE - String reduction

Cho một xâu chỉ gồm hai loại kí tự 'a' và 'b'. Bạn có thể thực hiện phép rút gọn xâu như sau: thay thế một xâu con dạng a?a hoặc b?b thành ?, trong đó ? thể hiện cho một kí tự bất kì.

Yêu cầu

Tìm cách rút gọn xâu cho trước thành một xâu với độ dài nhỏ nhất có thể, chỉ ra độ dài đó.

Dữ liệu

- Gồm một dòng duy nhất ghi xâu ban đầu.

Kết quả

- Gồm một số duy nhất là độ dài nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu:
baaba

Kết quả:
1

Giới hạn

- Độ dài xâu ban đầu không quá 300.


Được gửi lên bởi:AnhDQ
Ngày:2009-06-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:NEERC 2001 - Western Subregion

hide comments
2018-08-19 13:09:33
B(a ^ 8)*1.
qc + osf ^^
qvau gehbat ynz.
2009-06-27 11:34:20 Nguyễn Xuân Khánh
Xâu 'aa' có thể chuyển thành xâu rỗng được không ?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.