Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

STRANGE - Chương trình kỳ lạ

Viết chương trình in ra dòng chữ VNOIVNOIVNOI... sao cho số lần lặp lại của chữ VNOI bằng 17 lần độ dài mã nguồn của chương trình của bạn.

Code càng ngắn càng tốt. Điểm nhận được bằng độ dài mã nguồn của bạn.

Ví dụ nếu chương trình của bạn in ra 17 chữ VNOI và có độ dài mã nguồn là 1 thì bạn sẽ được 1 điểm (tuy rằng bạn chắc chắn sẽ không viết được 1 chương trình có độ dài 1!)

Số lần lặp lại của chữ VNOI không được vượt quá 10000.


Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-06-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VFUN10

hide comments
2018-10-18 18:11:11
15 v:
2017-02-08 02:39:14
haizz vai lin
2016-01-13 16:05:41
dc 588 @@@

Last edit: 2016-01-13 16:07:56
2016-01-13 15:54:25


Last edit: 2016-01-13 16:07:40
2014-11-26 17:17:07 Sue
ú ù :v 55 :v
2014-11-12 09:44:21 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
100 -_- => AC :v
2014-09-21 09:47:07 [ND]๖ۣۜGà ★
60 :))
2014-03-14 18:45:33 Vũ Quang Thịnh
nó tính cả \r\n :))
2013-12-09 10:26:53 Hồ Tuấn Kiệt
Pascal 51 là hết đát :v Sao có người 48 được nhể :v
2013-11-30 19:13:23 Nguyễn Hoàng Nam
var i:longint;begin for i:=1to 17*57do write('VNOI');end.
57 điểm :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.