Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SPSEQ - Sequences

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/spseq


W. là 1 dãy các số nguyên dương. Nó có các đặc điểm sau:

- Độ dài của dãy là 1 số lẻ: L = 2*N + 1

- N + 1 số nguyên đầu tiên của dãy tạo thành 1 dãy tăng

- N + 1 số nguyên cuối của dãy tạo thành 1 dãy giảm

- Không có 2 số nguyên nào cạnh nhau trong dãy có giá trị bằng nhau

Ví dụ: 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 là 1 dãy W. độ dài 9. Tuy nhiên, dãy 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 2 không là 1 dãy W.

Yêu cầu: Trong các dãy con của dãy số cho trước, tìm dãy W. có độ dài dài nhất.

Input

Dòng 1: số nguyên dương N (N <= 100000), độ dài dãy số.

Dòng 2: N số nguyên dương ai (ai <= 109).

Output

1 số nguyên dương duy nhất là độ dài dãy W. dài nhất.

Example

Input:
10
1 2 3 4 5 4 3 2 1 10

Output:
9

Input:
19
1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 5 4 1 2 3 2 2 1

Output:
9

Được gửi lên bởi:HNUE
Ngày:2009-11-26
Thời gian chạy:0.104s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:UVA

hide comments
2021-05-27 18:03:51
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/SPSEQ
2020-08-22 17:12:58
bài gà
2018-10-26 03:26:44
:)
2018-08-29 17:34:01
gái đã ac .-.
2018-01-03 17:03:10
ledacthuongvq
2017-09-23 10:56:09
nhật hào sạch
2017-08-17 20:18:34 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/spseq-spoj-sequences/
2017-07-22 00:55:10
dãy có số âm k ạ
2016-07-21 10:36:26 xin đừng quên tôi
Tham khảo thuật toán và code tại: http://yeulaptrinh.pw/302/spseq-spoj/

Last edit: 2016-07-21 10:36:56
2016-05-28 14:17:47
Dãy có 1 phần tử cũng hợp lệ, đừng ai như em -.-
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.