Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SKWTHR - Thời tiết, lễ hội và vụ mùa

 

Hòn đảo Paccimic ở giữa Thái Bình Dương là một hòn đảo nổi tiếng với những lễ hội. Đảo 
Paccimic là hòn đảo được chia thành một hình 4 × 4. Được đánh số thứ 1 đến 16 như hình 
vẽ dưới đây.
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
Có một đám mây 2 × 2 và đám mây này nằm trong khu vực đảo Paccimic và các nhà khoa 
học có những phương pháp để đám mây di chuyển theo ý muốn. Đám mây này rất quan 
trọng vì nó sẽ gây mưa ở vị trí nào nó đang bao phủ. Vì vậy ta cần tính toán xem di chuyển 
đám mây và làm mưa thế nào để không ảnh hưởng đến lễ hội của người Paccimic. Biết rằng 
ban đầu đám mây ở vị trí 6, 7, 10, 11. Sau mỗi ngày, đám mây có thể di chuyển theo 4 
hướng đông tây nam bắc một hoặc hai bước. Và đầu năm, người dân đã lên kế hoạch lịch tổ 
chức các lễ hội.
Người dân nơi đây vẫn sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, bạn không được phép để một 
khu vực nào không mưa trong 1 tuần (chỉ để một khu vực không mưa nhiều nhất 6 ngày).

Hòn đảo Paccimic ở giữa Thái Bình Dương là một hòn đảo nổi tiếng với những lễ hội. Đảo 

Paccimic là hòn đảo được chia thành một hình 4 × 4. Được đánh số thứ 1 đến 16 như hình 

vẽ dưới đây.

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16

Có một đám mây 2 × 2 và đám mây này nằm trong khu vực đảo Paccimic và các nhà khoa 

học có những phương pháp để đám mây di chuyển theo ý muốn. Đám mây này rất quan 

trọng vì nó sẽ gây mưa ở vị trí nào nó đang bao phủ. Vì vậy ta cần tính toán xem di chuyển 

đám mây và làm mưa thế nào để không ảnh hưởng đến lễ hội của người Paccimic. Biết rằng 

ban đầu đám mây ở vị trí 6, 7, 10, 11. Sau mỗi ngày, đám mây có thể di chuyển theo 4 

hướng đông tây nam bắc một hoặc hai bước. Và đầu năm, người dân đã lên kế hoạch lịch tổ 

chức các lễ hội.

Người dân nơi đây vẫn sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, bạn không được phép để một 

khu vực nào không mưa trong 1 tuần (chỉ để một khu vực không mưa nhiều nhất 6 ngày).

 

Input

Gồm nhiều test, mỗi test bắt đầu bằng số ngày n (n<366).

Tiếp theo là N dòng, mỗi dòng ghi 16 số 0/1 tương ứng với việc không có / có tổ chức lễ hội.

File input kết thúc với số 0.

Output

với mỗi test, ghi 0 / 1 tương ứng với việc không thể / có thể đáp 

ứng được mọi yêu cầu của người dân.

Example

Input:
7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0

Output:
1
0

Được gửi lên bởi:Nhung anh sao dem
Ngày:2013-09-06
Thời gian chạy:0.25s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2013-09-08 16:48:54 2ez
đám mây có được đứng im không?
2013-09-07 14:06:28 Nhung anh sao dem
đám mây có thể đi 2 bước nhưng luôn cùng một hướng
2013-09-07 02:20:44 Anh chỉ yêu mình em ....LTKC
đám mây đi 2 bước thì có thể đi theo 2 hướng không PS??

Last edit: 2013-09-07 02:25:55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.