Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

SKFIB - Dãy số dài nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/skfib


Cho dãy A gồm N số nguyên. Một dãy con của dãy A là dãy gồm các phần tử A[i1], A[i2], ..., A[iM] thỏa mãn : 1 <= i1 < i2 < ... < iM <= N. Hãy tìm dãy con B dài nhất thỏa mãn điều kiện: B[i] = B[i-1] + B[i-2] với i >= 3

Input

  • Dòng 1: T - số test (1 <= T <= 15).
  • Tiếp theo là 2T dòng mô tả các test, mỗi test gồm:
    • Dòng 1: N (3 <= N <= 2500)
    • Dòng 2: N số A[1], A[2], ..., A[N]. Các số có giá trị tuyệt đối không quá 10^6

Output

Gồm T dòng, mỗi dòng ghi 1 số nguyên là độ dài dãy con dài nhất.

Example

Input:
1
7
-20 87 20 0 20 100 22
Output:
4

Được gửi lên bởi:Nhung anh sao dem
Ngày:2013-09-08
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:IOICAMP

hide comments
2019-08-09 17:57:19
1 dam AC
2016-01-25 10:56:21 Phong
dãy độ dài là 2 có tính ko ?
5
5 4 3 2 1
test này ra 0 hay 2 ?
2015-01-02 05:14:31 to_yeu_mao_hieu_dong
khó ac quá
2014-12-16 10:56:46 Petr
Bài này phải thuật toán chuẩn mới AC
2014-12-13 03:53:53 coicoichip
làm thế nào vậy toàn WA thui hícLast edit: 2014-12-13 03:54:08
2014-12-07 17:26:40 a;slkfjasl;fkj
chữ nhỏ ri @@
2014-09-08 06:04:55 Nguyễn Ðức Linh
ặc.. k liên tiếp
dãy con B của test là
-20 20 0 20
2014-07-22 14:16:54 Lollipop
Sub chục lần, qên fillchar lại mảng=0 @@ :v
2014-07-21 17:15:39 Kiều Quốc Đạt
gần giống NKJUMP
2014-07-16 19:01:38 Thanga2pbc
N^2*15 vẫn tle @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.