Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

ROPER - Biến đổi hoán vị

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/roper


Cho 1 dãy số có N phần tử. Có 2 thao tác được phép sử dụng để biến đổi dãy số:

  1. Đổi chỗ 2 phần tử đầu tiên của dãy

  2. Cho 1 hoán vị P, di chuyển phần tử thứ nhất đến vị trí P[1], phần tử thứ 2 đến vị trí P[2],..

Các thao tác được phép thực hiện với số lần không hạn chế và theo bất kì thứ tự nào.Cho M truy vấn “u v”, bạn cần trả lời xem có thể có thể biến đổi hoán vị ban đầu sao cho phần tử thứ u có thể di chuyển đến vị tri v hay không?Input:

  • Dòng 1: 2 số N và M (0 < N,M <= 10^5)

  • Dòng 2: hoán vị P (1 hoán vị của {1,2,…,N})

  • Dòng 3..M + 2: mỗi dòng chứa 2 số nguyên u và v (0 < u,v <= N)

Output:

  • Với mỗi truy vấn, đưa ra “Yes” hoặc “No” tương ứng

Example

Input

Output

4 2

1 4 3 2

4 1

3 4

Yes

No
Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2012-09-13
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Russian Code Cup 2012

hide comments
2014-02-19 04:11:30 a;slkfjasl;fkj


Last edit: 2014-02-20 05:18:28
2012-10-27 16:16:49 trandatbav
Thuật sai vẫn ac =)), mình cảm thấy bài này test yếu chăng ?
2012-09-17 04:10:57 hiepsieunhanLast edit: 2012-09-17 04:12:36
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.