ROADS - Roads

Có N thành phố 1..N nối bởi các con đường một chiều. Mỗi con đường có hai giá trị: độ dài và chi phí phải trả để đi qua. Bob ở thành phố 1. Bạn hãy giúp Bob tìm đường đi ngắn nhất đến thành phố N, biết rằng Bob chỉ có số tiền có hạn là K mà thôi.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên ghi t là số test. Với mỗi test, dòng đầu ghi K (0 ≤ K ≤ 10000). Dòng 2 ghi N, 2 ≤ N ≤ 100. Dòng 3 ghi R, 1 ≤ R ≤ 10000 là số đường nối. Mỗi dòng trong N dòng sau ghi 4 số nguyên S, D, L, T mô tả một con đường nối giữa S và D với độ dài L ( 1 ≤ L ≤ 100) và chi phí T (0 ≤ T ≤ 100). Lưu ý có thể có nhiều con đường nối giữa hai thành phố.

Kết quả

Với mỗi test, in ra độ dài đường đi ngắn nhất từ 1 đến N mà tổng chi phí không quá K. Nếu không tồn tại, in ra -1.

Ví dụ

Dữ liệu
2
5
6
7
1 2 2 3
2 4 3 3
3 4 2 4
1 3 4 1
4 6 2 1
3 5 2 0
5 4 3 2
0
4
4
1 4 5 2
1 2 1 0
2 3 1 1
3 4 1 0

Kết quả
11
-1

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2005-04-28
Thời gian chạy:7s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Central European Olympiad in Informatics '98

hide comments
2019-08-10 14:44:26
cai de no sai sai hay sao ay :v
2019-07-29 08:56:32
1 đấm ac code: https://bit.ly/2eGhgab . Khỏi cảm ơn
2019-03-25 10:37:12
làm bằng quay lui thì chạy quá thời gian T_T
2019-02-20 14:50:23
ai ngờ khó thật
2019-02-20 14:49:51
lúc đầu đọc cmt thấy đệ quy tưởng khó lắm :)))
2018-09-04 16:56:24
nhật hào sạch
2018-06-06 11:22:56
dijsktra

2018-01-08 10:47:25
ledacthuongvq
2018-01-02 17:22:10
Kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/136/
2018-01-02 02:21:17
Ở chỗ này :"Mỗi dòng trong N dòng sau ghi 4 số nguyên S, D, L, T mô tả một con đường nối giữa S và D với độ dài L". Ad nhầm thi phải, dường như là mỗi dòng R ms đúng.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.