Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

REL7 - Bảng quan hệ

Cho một ma trận A kích thước n*n chỉ gồm các giá trị { -1 , -2 , 0 , 1 , 2 , 3 }
Giả thiết 2 <= n <= 300.
Bảng A gọi là tương thích với dãy T = (t1, t2, ..., tn), hay dãy T tương thích với bảng A nếu:
• Aij = 0 : ti = tj
• Aij = 1 : ti < tj
• Aij = -1 : ti > tj
• Aij = 2 : ti <= tj
• Aij = -2 : ti >= tj
• Aij = 3 : ti khác tj
(Với mọi i, j: 1 <= i, j <= n)
Yêu cầu : cho trước bảng quan hệ A, hãy tìm dãy số nguyên dương T = (t1, t2, ..., tn) tương thích với bảng A mà max(T) là bé nhất có thể. Biết rằng luôn tồn tại một dãy như vậy .

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên N .
N dòng sau mỗi dòng gồm N số nguyên mô tả ma trận A.

Output

Dòng đầu tiên ghi ra max( T ) . Dòng thứ 2 ghi ra dãy số T1 , T2 , .. Tn . Mỗi số ghi cách nhau ít nhất một dấu cách .

Example

Input:
6
 0 1 1 1 2 2
-2 0 1 0 2 2
-2 -1 0 3 0 1
-2 -2 3 0 1 1
-1 -2 0 -1 0 1
-1 -2 -1 -1 -1 0

Output:
4
1 2 3 2 3 4 

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2006-12-03
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2014-10-16 17:27:49 Gao ~ Uruku
cho em xin test đặc biệt ạ ?
2011-11-10 07:23:59 Vũ Phượng Hoàng
Input phải đảm bảo luôn có output phải không ạ? Ví dụ: Nếu Aij = Aji = 1 tức là yêu cầu Ti > Tj và Tj > Ti thì sẽ không có dãy nào đáp ứng được.
2011-07-30 15:44:35 Lê Hoàng Phước
cho em xin test phát thấy sao sao ý làm đúng mà ra ket qua sai yh! skyline_104@yahoo.com.vn
2009-08-13 13:04:22 Le Viet Thanh Long
t1,t2,...,tn co gioi han khong vay
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.