Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RECTP - Chu vi các hình chữ nhật

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274521/problem/S

Cho N hình chữ nhật có các cạnh song song với các trục Ox và Oy .
Hãy tính chu vi của hình tạo bởi N hình chữ nhật này . Với định nghĩa chu vi của N HCN là tổng độ dài các đường biên giúp phân biệt đâu là miền nằm trong các HCN và miền nằm ngoài các HCN .
Chú ý : N hình chữ nhật này có thể tách rời nhau , không nhất thiết là đè lên nhau .

Input

Dòng 1 : số nguyên N ( 1 ≤ N ≤ 10000 ) .
N dòng tiếp theo , mỗi dòng gồm 4 số nguyên x1 , y1 , x2 , y2 tương ứng là toạ độ góc trái dưới và góc phải trên của hình chữ nhật thứ i .( 0 ≤ x1 ≤ x2 ≤ 30000 , 0 ≤ y1≤ y2 ≤ 30000 ) .

Output

Gồm 1 dòng ghi ra chu vi của N hình chữ nhật .

Example

rectp.gif
Input:
2
10 10 20 20
15 15 25 30

Output:
70
Giải thích test ví dụ : Đó là tổng độ dài các đoạn tô đậm trong hình vẽ .

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-03-05
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOI

hide comments
2015-10-29 15:03:46
Tương tự bài diện tích thêm 1 trick!
2014-08-22 15:14:06 Tây Cuồng
Bài này rất dễ ngộ nhận... Code cũng ngộ nhận, test cũng ngộ nhận... cuối cùng cũng ac :))
2012-11-29 05:56:44 nguyễnminhtri

ai có test khong cho em di. em thử tay vài test thấy đúng mà sao nộp bài cứ bị wa hoài hà!!!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.