Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

REC04 - Hình chữ nhật

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/rec04


Cho N điểm trên mặt phẳng. Tìm 1 hình chữ nhật nhận 4 trong các điểm đó là 4 đỉnh và có diện tích lớn nhất.

Input:

  • Dòng đầu tiên gồm số nguyên N: số lượng điểm trên mặt phẳng

  • N dòng sau: mỗi dòng gồm 2 số nguyên x[i],y[i] là tọa độ của điểm thứ i

Output:

  • Gồm 1 dòng duy nhất ghi 1 số nguyên dương là diện tích hình chữ nhật thu được

 

Giới hạn:

  • 4 <= N <= 1500

  • -10^8 <= x[i],y[i] <= 10^8

  • Không có 2 điểm nào trùng nhau

  • Dữ liệu đảm bảo luôn tồn tại ít nhất 1 hình chữ nhật

 

Ví dụ:

Input

8

-2 3

-2 -1

0 3

0 -1

1 -1

2 1

-3 1

-2 1

Output

10


Được gửi lên bởi:Trần Hải Đăng
Ngày:2010-10-24
Thời gian chạy:1.164s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Baltic OI 2009

hide comments
2018-08-14 18:07:56
8 mà nhỉ
2016-05-27 19:44:31
Trâu cũng AC :))) Kết quả số nguyên
2012-04-17 11:14:57 Noyethug
máy spoj kinh quá..2 lần sub cùng 1 bài lệch nhau đến tận 10s..@@
2012-04-17 10:35:50 trandatbav
Mình nghĩ không cần thêm test và rejugle thêm nữa đâu, chẳng việc gì phải thêm test và chấm lại để làm mất ac của các bạn đã ac do bài này thuật toán khá bựa và máy SPOJ thì phế
2012-04-17 10:33:55 trandatbav
thêm test ???
2011-12-03 02:59:14 thanh
ket wa luon la 1 so nguyen duong ha cac ban. no cung co truong hop ra le chu
2011-10-17 15:25:25 pham tuan minh
test vd la lay 4 diem (0,3) , (2,1) , (-2,-1) va (-3,1)
2011-10-17 15:16:04 pham tuan minh
dua vao do dai duong cheo va trung diem duong cheo la accept thoi ma :))

Last edit: 2011-10-17 15:16:32
2010-11-15 12:13:06 [S]
Output ví dụ tại sao lại là 10 vậy?
2010-10-24 03:07:19 Trần Hải Ðãng
Cảm ơn bạn Nguyễn Vương Linh đã dịch và đóng góp đề bài cho VOJ!

Last edit: 2010-11-04 06:04:46
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.