Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

RABGAME1 - RABGAME - Hard version

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274830/problem/K

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên VOJ, Duy đã dễ dàng giải được bài toán Rabgame - Easy version

http://vn.spoj.com/problems/RABGAME

Tuy nhiên Duy rất nghịch ngợm và thích thử thách, lần này, Duy nghĩ, thay vì 2 đơn vị thời gian như bài toán trên, bây giờ, có bao nhiêu hoán vị A thỏa mãn thỏa mãn sau đúng K đơn vị thời gian thì các chú thỏ quay về vị trí ban đầu

Input

2 số n và k duy nhất( n , k <= 150 )

Output

Kết quả của bài toán


Example

Input

2 2

Output

2

Ràng buộc: có 20% số test có k <= 2


Được gửi lên bởi:Erik
Ngày:2013-02-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C CSHARP C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JAVA JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET
Nguồn bài:Tự chế

hide comments
2013-03-19 02:32:40 Danh Nguyen
PS có thể xem giúp code em có bị WA không ạ?
Có phải test 10 10 ra là 2370240 ko ạ?

Last edit: 2013-03-19 02:37:25
2013-02-19 13:07:57 hiepsieunhan
tks đã AC

Last edit: 2013-02-19 13:15:05
2013-02-19 13:00:14 Erik
pm vnoi nhóe! :)))
2013-02-19 12:20:24 hiepsieunhan
Thế có thể cho mình 1 test sai được không ? :D
2013-02-19 12:14:41 Erik
Sai kết quả bạn nhé :)

Last edit: 2013-02-19 12:14:50
2013-02-19 11:50:09 hiepsieunhan
PS cho mình hỏi bài mình bị WA hay TLE hay gì vậy ? tks !
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.