Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QTDIVSEQ - Chia đoạn

Cho dãy A gồm n số nguyên A1, A2,… , An và số nguyên dương k. Hỏi có bao nhiêu cách chia dãy A thành k đoạn liên tiếp có tổng bằng nhau (mỗi đoạn có ít nhất 1 phần tử) ?

Input

-          Dòng đầu : hai số nguyên dương n và k, cách nhau một khoảng trắng

-          Dòng hai : n số nguyên A1, A2,… , An, mỗi số cách nhau một khoảng trắng

Output

-          Số nguyên S là số cách chia thỏa yêu cầu đề bài. Do kết quả có thể rất lớn, bạn chỉ cần in ra S mod 1000000007 (109 + 7)

Giới hạn :

-          1 ≤ k ≤ n ≤ 106

-          |Ai| ≤ 109 (1 ≤ i ≤ n)

Ví dụ :

Input:

8 3

-2 6 -1 3 -2 4 5 -1

Output: 2

Được gửi lên bởi:Kata
Ngày:2014-10-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Thi HSG tỉnh Bình Phước 2014 - 2015

hide comments
2018-03-12 16:03:20
73 là điểm chưa xét trường hợp tổng cả dãy = 0
2016-10-06 12:24:44
nháp k kĩ wa mấy lần zz
2015-10-27 15:30:23 Nắng
@Lollipop bị sai !
2014-11-02 08:57:10 Lollipop
73 laf bi gi the nhi
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.