Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QTANCOL - Bậc thầy pha chế rượu

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qtancolAncol là một tay pha chế rượu có tiếng ở VOJ. Cách pha chế rượu của anh ta rất đặc biệt đó là:

- Chỉ dùng N chai để pha chế rượu.

- Không có 2 chai nào có độ rượu bằng nhau.

- Chỉ dùng 2 loại rượu để pha chế cho mỗi ly rượu mà khách gọi.

- Chỉ lấy 2 loại rượu nằm ở gần nhau.

- Sau khi pha chế xong anh ta sẽ đổi vị trí 2 chai rượu đó.

Tuy nhiên do sức khỏe anh ta chỉ pha cho đúng K vị khách rồi nghỉ.

Vào một buổi sáng đẹp trời, anh ta nhận ra 1 điều là có rất nhiều lần sau khi nghỉ các chai rượu được sắp xếp với độ rượu tăng dần mặc dù ban đầu chúng được đề ở vị trí bất kì.

Input:

Gồm 2 số N,K.

Output:

Số trường hợp các chai ban đầu mà sau khi nghỉ các chai rượu được xếp tăng dần về độ rượu sau khi modul 109+9.

Examples:

3 0       

1   

 

Giải thích: (1,2,3)

3 1 

2                  

Giải thích: (2,1,3) => (1,2,3)

               (1,3,2) => (1,2,3)

 

3 2                            

3

Giải thích: (3,1,2) => (1,3,2) => (1,2,3)

               (2,3,1) => (2,1,3) => (1,2,3)

               (1,2,3) => (1,3,2) => (1,2,3)

3 3    

3                

Giải thích: (2,1,3) => (1,2,3) => (2,1,3) => (1,2,3)

               (1,3,2) => (1,2,3) => (1,3,2) => (1,2,3)

               (3,2,1) => (3,1,2) => (1,3,2) => (1,2,3)

Lưu ý: thứ tự đổi và cách đổi khác nhau với cùng 1 thứ tự chai ban đầu chỉ tính là 1.

(1,3,2) => (1,2,3) => (1,3,2) => (1,2,3)

(1,3,2) => (1,2,3) => (2,1,3) => (1,2,3)

2 cách cách đổi trên được xem là 1 vì đều xuất phát từ (1,3,2).

Giới hạn: 1≤N≤2000. 0≤K≤2000.

 

 

 


Được gửi lên bởi:continue......
Ngày:2012-11-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:add bởi blackstart

hide comments
2012-11-28 00:39:27 hiepsieunhan
em khong sai dau
2012-11-27 17:53:10 con_nha_ngheo
Ps xem hộ em sai test nào vs ạ :D
edit:đã AC :D

Last edit: 2012-11-28 00:39:42
2012-11-27 14:52:49 CHAY QUA NHANH
đề hay :D
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.