Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBTREEK - Đếm cây nhị phân

Hãy đếm số cây nhị phân khác nhau thỏa mãn điều kiện:

Số nút của cây là N.

Mỗi nút có số nút con là 0 hoặc 2.

Chiều cao của cây bằng K.

Hai cây nhị phân được coi là khác nhau nếu cấu trúc của chúng là khác nhau. Biết rằng:

Hai cây gồm 0 nút được coi là giống nhau.

Hai cây X, Y giống nhau nếu cây con trái của X giống cây con trái của Y và cây con phải của X giống cây con phải của Y.

Input

Một dòng duy nhất ghi số N và K. ( 1 <= n <= 1000, 1 <= k <= 500 ).

Output

Số cây nhị phân khác nhau sau khi MOD 9901.

Example

Input:
5 3
Output:
2

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-10-12
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:ACM

hide comments
2018-10-18 15:05:41
Dành cho ai muốn tham khảo :*
http://bit.ly/2FlJdEC

Last edit: 2019-01-11 17:12:46
2013-08-15 22:07:21 ‡■■Lãng du■■‡
Máy chấm yếu quá, chạy máy ở nhà vù vù mà tle mãi
2013-08-15 13:23:07 a;slkfjasl;fkj
time chặt nhỉ :(
2013-03-24 01:23:27 Blazing Heart
máy chấm làm sao thế, chạy ở nhà test max vẫn ngon mà sao lại bị TLE?
2012-12-28 03:12:19 hiepsieunhan
may cham yeu qua chay test max co 0.7s ma cung k qua dc T.T
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.