Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBTICKET - Mua vé tàu hoả

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbticket


Tuyến đường sắt từ thành phố A đến thành phố B đi qua một số nhà ga. Tuyến đường có thể biểu diễn bởi một đoạn thẳng, các nhà ga là các điểm trên đó. Tuyến đường bắt đầu từ A và kết thúc ở B, vì thế các nhà ga sẽ được đánh số bắt đầu từ A (có số hiệu là 1) và B là nhà ga cuối cùng.

Giá vé đi lại giữa hai nhà ga chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa chúng. Cách tính giá vé như sau:

Khoảng cách giữa hai nhà ga (X)

Khoảng cách 0 < X <= L1 -> Giá vé C1

Khoảng cách 0 < X <= L2 -> Giá vé C2

Khoảng cách 0 < X <= L3 -> Giá vé C3

Nghĩa là với các giá vé C1, C2, C3 tương ứng bạn sẽ đi quảng đường tối đa là L1, L2, L3.

Vé để đi thẳng từ nhà ga này đến nhà ga khác chỉ có thể đặt mua nếu khoảng cách giữa chúng không vượt quá L3. Vì thế nhiều khi để đi từ nhà ga này đến nhà ga khác ta phải đặt mua một số vé. Hơn thế nữa, nhân viên đường sắt yêu cầu hành khách chỉ được giữ đúng một vé khi đi trên tàu và vé đó sẽ bị huỷ khi hành khách xuống tàu.

Yêu cầu: Tìm cách đặt mua vé để đi lại giữa hai nhà ga cho trước với chi phí mua vé là nhỏ nhất

Input

Dòng đầu tiên ghi các số nguyên L1, L2, L3, C1, C2, C3 (1 <= L1 <= L2 <= L3 <= 109; 1 <= C1 <= C2 <= C3 <= 109) theo đúng thứ tự liệt kê ở trên.

Dòng thứ hai chứa số lượng nhà ga N ( 2 <= N <= 100000 )

Dòng thứ ba ghi hai số nguyên s, f là các chỉ số của hai nhà ga cần tìm cách đặt mua vé với chi phí nhỏ nhất để đi lại giữa chúng.

Dòng thứ i trong số N - 1 dòng tiếp theo ghi số nguyên là khoảng cách từ nhà ga A (ga 1) đến nhà ga thứ i + 1.

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi chi phí nhỏ nhất tìm được

Example

Input:
3 6 8 20 30 40
7
2 6
3
7
8
13
15
23

Output:
70

Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-06-12
Thời gian chạy:0.5s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi Võ Khánh Trung

hide comments
2021-05-27 18:03:30
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/QBTICKET
2020-12-11 17:38:15
xin thuật bài này dịch con trỏ với
mình làm N log (N)
2019-09-18 05:22:21
trâu cũng AC :v v~~~~~~~~~
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2019-09-18 05:06:18
chao mn :v
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)
2018-04-06 15:33:31
GG
2017-12-07 16:45:11
int = 20 ; full long long => AC

2017-12-05 09:25:37
nhật hào sạch
2017-06-04 11:40:35
bài dễ v~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
có cl ý

Last edit: 2017-06-04 11:41:06
2016-12-08 04:38:07 le tuan dung
Tôi là Lê Tuấn Dũng. Xin chào các fan hâm mộ.
2016-10-30 09:01:56
1 đấm AC:))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.