Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBSTAR - Bảng số hình sao

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/qbstar


BB có một bảng số gồm 48 ô. Mỗi ô được ghi một chữ số từ 0 đến 9. Mỗi ô thuộc 2 hàng hoặc 3 hàng như hình vẽ bên. Có 12 hàng được đánh số từ A đến L. Ví dụ ô ghi số 9 thuộc 3 hàng D, G và I.

Sau khi điền toàn bộ số vào bảng, BB ghi lại 12 số lớn nhất của 12 hàng. Ví dụ hàng A có số lớn nhất là 5, hàng B có số lớn nhất là 7, hàng H có số lớn nhất là 0. Sau đó BB xóa toàn bộ bảng đi. BB sẽ vẽ lại hai bảng số khác đảm bảo 12 số lớn nhất của 12 hàng giống bảng ban đầu. BB muốn rằng hai bảng số mới vẽ: bảng thứ nhất sẽ có tổng các số trong 48 ô là nhỏ nhất, bảng thứ hai sẽ có tổng các số trong 48 ô là lớn nhất. Bạn hãy giúp BB thực hiện điều này.

Input

Một dòng duy nhất gồm 12 số lần lượt là số lớn nhất của 12 hàng trong bảng ban đầu.

Output

Gồm hai số, số thứ nhất là tổng các số trong 48 ô nhỏ nhất có thể được, số thứ hai là tổng các số lớn nhất có thể được.

Nếu không có cách nào điền được, in ra hai số -1.

Example

Input:
5 7 8 9 6 1 9 0 9 8 4 6

Output:
40 172


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-10-16
Thời gian chạy:1.639s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2016-04-14 10:55:35
bạn nào làm bài này cho hỏi tý sao mình thử code bằng C lại cho ra kết quả khác trên máy nhỉ
2009-11-09 03:25:39 Tâm Chớp Nhoáng
thiệt là lộng ngôn
2009-04-13 10:15:59 Nguyễn Vãn Phúc
màn hình tôi thui chỗ bảng số không thấy gì cả
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.