Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBSELECT - VOI06 Chọn ô

Cho một bảng hình chữ nhật kích thước 4×n ô vuông. Các dòng được đánh số từ 1 đến 4, từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến n từ trái qua phải.

Ô nằm trên giao của dòng i và cột j được gọi là ô (i,j). Trên mỗi ô (i,j) có ghi một số nguyên aij , i =1, 2, 3, 4; j =1, 2, ..., n. Một cách chọn ô là việc xác định một tập con khác rỗng S của tập tất cả các ô của bảng sao cho không có hai ô nào trong S có chung cạnh. Các ô trong tập S được gọi là ô được chọn, tổng các số trong các ô được chọn được gọi là trọng lượng của cách chọn. Tìm cách chọn sao cho trọng lượng là lớn nhất.

Ví dụ: Xét bảng với n=3 trong hình vẽ dưới đây:

Cách chọn cần tìm là tập các ô S = {(3,1), (1,2), (4,2), (3,3)} với trọng lượng 32.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số cột của bảng.

Cột thứ j trong số n cột tiếp theo chứa 4 số nguyên a1j, a2j, a3j, a4j, hai số liên tiếp cách nhau ít nhất một dấu cách, là 4 số trên cột j của bảng.

Output

Gồm 1 dòng duy nhất là trọng lượng của cách chọn tìm được.

Example

Input:
3
-1 9 3
-4 5 -6
7  8 9
9  7 2

Output:
32

Hạn chế

Trong tất cả các test: n ≤ 10000, |aij| ≤ 30000. Có 50% số lượng test với n ≤ 1000.


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-09-25
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Vietnam Olympiad of Informatics 2006 - Bảng B

hide comments
2018-05-29 17:23:46
yeu_laptring_ nhe cac bac :) ,, nho dung kieu long :) thay cho int (QHDTT).
2018-05-15 10:44:25
code mau kem huong dan chi tiet by phan : https://bit.ly/2rGLQbU
2017-12-11 10:29:46
1 đấm AC =))))))
Mới học bitmask
frostpixel aka.How 2 AC
2017-10-04 01:40:29
Code AC: http://123link.top/QBSELECT
2017-09-28 05:51:47
xem cách giải ở
https://vietcodes.github.io/code/79/
2017-08-21 09:36:32 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/qbselect-spoj-voi06-chon-o/
2017-08-08 11:03:21
Cao Duc Anh Dung
2017-05-29 21:19:25
là sao nhỉ? ko hiểu
2017-04-05 09:25:06
one shoot
2017-03-05 02:36:01
dynamic programing bitmask 1 Đấm giết chết em ấy
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.