Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

QBCIRARC - VOI06 Kênh xung yếu

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274829/problem/P
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/266261/problem/C

Một hệ thống n máy tính (các máy tính được đánh số từ 1 đến n) được nối lại thành một mạng bởi m kênh nối, mỗi kênh nối hai máy nào đó và cho phép truyền tin một chiều từ máy này đến máy kia. Ta gọi một mạch vòng của mạng đã cho là một dãy các máy tính và các kênh nối chúng có dạng:

u1, e1, u2, ...,ui, ei, ui+1, ..., uk-1, ek-1, uk, ek, u1

Trong đó u1, u2, ..., uk là các máy tính khác nhau trong mạng, ei – kênh truyền tin từ máy ui đến máy ui+1 (i = 1, 2, ..., k-1), ek là kênh truyền tin từ máy uk đến máy u1. Một kênh truyền tin trong mạng được gọi là kênh xung yếu nếu như bất cứ mạch vòng nào của mạng cũng đều chứa nó.

Yêu cầu: Hãy xác định tất cả các kênh xung yếu của mạng đã cho.

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n và m.

Dòng thứ i trong số m dòng tiếp theo mô tả kênh nối thứ i bao gồm hai số nguyên dương u­i, vi cho biết kênh nối thứ i cho phép truyền tin từ máy ui đến máy vi.

Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Output

Dòng đầu tiên ghi số nguyên k là số lượng kênh xung yếu trong mạng đã cho. Ghi k = -1 nếu mạng không chứa kênh xung yếu.

Nếu k>0 thì mỗi dòng trong số k dòng tiếp theo ghi thông tin về một kênh xung yếu tìm được theo qui cách mô tả giống như trong file dữ liệu vào. Đồng thời các kênh được in ra theo thứ tự từ điển

Example

Input:
2 2
1 2
2 1

Output:
2
1 2
2 1

Hạn chế:

Trong tất cả các test: n ≤ 1000, m ≤ 20000. Có 50% số lượng test với n ≤ 200.


Được gửi lên bởi:special_one
Ngày:2008-09-25
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Vietnam Olympiad of Informatics 2006 - Bảng B

hide comments
2019-11-06 08:43:41
lu~ ga` . AD AC
2019-08-08 02:33:17
85.71 điểm là sao v mn ?
2018-11-15 13:28:14
DFS đặt cận AC ____^_^_____ :))
Link code cho ai cần : https://ideone.com/JmX4EF

Last edit: 2018-11-15 13:28:46
2015-07-28 11:33:08 Prismatic
chạy trâu :v
2015-05-02 18:30:22 lucky++
Làm sao để tìm một chu trình nhỏ nhất? chắc tại lỏng chỗ này nên chưa tối ưu.
2015-03-07 18:09:18 Lang Trat Y
ACE cẩn thận vụ in theo thứ tự từ điển nhé -_-
2014-12-04 07:57:31 Sơn Tùng M-TP
:)
2012-05-06 17:07:23 VOJ Team
Test cases updated.
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.