Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PYRAMID2 - Duyệt binh

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pyramid2


Vào năm 1945, Liên Xô đang đánh nhau với phát xít Đức hết sức ác liệt. Hàng triệu thanh niên Liên Xô phải lên đường nhập ngũ. Một cuộc duyệt binh diễn ra, các tân binh không biết đứng quay mặt về bên nào liền xếp tùy ý, vị tổng chỉ huy thấy thể liền ra lệnh: “Nếu hai tân binh liên tiếp và đối mặt với nhau thì ngay lập phải quay ngược lại(180 độ), động tác này diễn ra trong vòng 1s!”. Người tổng chỉ huy muốn biết sau bao lâu thì thì đội hình sẽ ngừng quay?

Input

Dòng đầu ghi số nguyên N là số tân binh.
Dòng thứ hai gồm đúng N kí tự ‘<’, ‘>’ thể hiện cách đứng của các tân binh. Nếu hai tân binh liên tiếp quay mặt vào nhau thì sẽ được biểu diễn bởi ‘><’. ( 1 ≤ n ≤ 1000000 ).

Output

Gồm một số duy nhất ghi thời gian để đội hình ngừng quay.

Example

Input:
4
<><>

Output:
1
Chú thích :
Tại thời điểm 0: <><>
Tại thời điểm 1: <<>>

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2006-08-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Hiếu add ðấy nhé , kô chú Tư lại kêu ca ( cái account tớ bị lỗi hay s

hide comments
2021-05-27 18:03:44
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/PYRAMID2
2020-10-08 17:35:32
vcl, hóa ra đề thi lấy ở đây:V
2020-07-09 14:19:03
mk có cách làm nhưng mất nhiều thời gian
2014-09-21 15:32:42 1235
đề buồn cười nhỉ -_-
2014-09-20 19:42:19 No One
đề bài hay :P
2013-08-24 16:47:28 Ðỗ Thanh Thủy
ai cho em cai test dc khong
2013-05-20 07:51:49 a;slkfjasl;fkj
nguồn bài hay nhỉ :))
2012-05-08 12:49:35 Truong Nhut Hao
haizz ko hiu j hit hix
2011-11-16 03:14:21 Math Error
thag BooLe dia wa
2011-11-15 09:21:36 BooLe
de khong ro rang
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.