Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PVOI14_2 - CHỌN ROBOT

Thầy Minh mới đấu thầu một khu du lịch rộng lớn tại Hạ Long. Bản đồ vùng đất là một lưới ô vuông N*N được chia làm lưới ô vuông đơn vị, các hàng của lưới được đánh số từ 1 tới N từ trên xuống, và các cột của lưới được đánh số từ 1 tới N từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của hàng i và cột j được gọi là ô (i, j) và có độ cao là A(i,j).

Thầy Minh muốn mua một robot để đi lại trên vùng đất này. Robot loại D thì có khả năng di chuyển giữa 2 ô kề cạnh nếu như chênh lệch độ cao giữa 2 ô đúng bằng D.

Hãy giúp thầy Minh chọn loại robot để có thể đặt xe vào một ô trên bảng sao cho từ ô đó đi được tới nhiều ô khác nhất.

Input

  • Dòng 1 chứa số nguyên dương N ≤ 1000
  • N dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa N số nguyên không âm, số thứ j là A(i,j) ≤ 106

Các số trên một dòng của file input được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Output

Ghi ra một số nguyên duy nhất là số ô mà robot có thể đi tới được theo phương án chọn robot và chọn ô xuất phát của bạn (tính cả ô xuất phát).

Example

Input:
5
0 3 6 3 0 
3 7 0 7 3 
0 0 9 0 6 
3 7 0 7 9 
0 3 6 3 6

Output:
16

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2014-12-15
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:PreVOI 2014

hide comments
2019-11-27 07:24:59


Last edit: 2019-12-06 17:06:19
2016-11-29 11:07:31 Lương Ðức Tuấn Ðạt
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/423/pvoi14_2-spoj/
2016-07-24 08:48:47
ez with dsu [cc]

Last edit: 2016-07-24 13:15:03
2015-10-18 02:45:16 Trần Vãn Ðạo
co tinh o trung ko
2015-01-30 05:04:03 The Mastermind
trên đây không cho mở rộng stack, đắng
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.