Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PRODUCT - Tích

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274829/problem/D
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/272622/problem/F

Cho một số P (1 <= P <= 10 ^ 20000). Tìm hai số tự nhiên X và Y sao cho X * (X+1) * ... * Y = P.

Input

Một số P duy nhất. Dữ liệu vào đảm bảo luôn tìm được kết quả X, Y thỏa mãn sao cho 1 <= X <= Y <= 100000). Nếu có nhiều đáp án thỏa mãn với 1 <= X <= Y <= 100000, chọn đáp án có X nhỏ nhất.

Output

In ra hai số X, Y.

Example

Input:
60

Output:
3 5

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-06-25
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VM10
Tác giả: Cosmin Gheorghe

hide comments
2014-09-21 18:40:09 Prismatic
kết hợp tổ hợp tý :))
2014-08-06 10:57:34 Tiểu học Trung Tự
baì này chỉ cần bignum với for trâu là Accepted
2013-05-08 09:36:54 fbc
Các bạn chú ý, bài này có test lớn (P > 10^10000) nên để giới hạn 10^20000 mới ăn được
2012-11-13 08:29:38 Phạm Vãn Ðức
O(n)*xu li' so lon
2012-08-10 16:12:32 Vi Tiểu Bảo
xin thuat toan, mong cac coder giup e vs
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.