Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PRAVO - Tam giác vuông

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274518/problem/B

Cho n điểm trên mặt phẳng. Hỏi có bao nhiêu tam giác vuông được tạo thành.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n (3<=n<=1500), số điểm trên mặt phẳng
  • Dòng thứ i trong n dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên xi, yi, tọa độ của một điểm (-109<=xi, yi <= 109). Không có hai điểm nào có cùng tọa độ.

Output

Gồm một dòng duy nhất là số lượng tam giác vuông tìm được.

Example

Input:
3
4 2
2 1
1 3

Output:
1

Input:
4
5 0
2 6
8 6
5 7

Output:
0

Input:
5
-1 1
-1 0
0 0
1 0
1 1

Output:
7

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-11-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Croatian Open 2007

hide comments
2016-10-18 13:48:58
dùng số thực thì chú ý sai số :P, mà tốt nhất là để ở dạng số nguyên rồi làm
2016-08-03 05:05:59
Time chặt ghê @@

Last edit: 2016-08-03 05:06:37
2015-03-15 08:23:46 *
time chat qua
2014-11-29 15:46:42 Ðinh Thanh Tùng
thời gian chặt quá v :v
0.855s
2014-09-27 14:46:34 John and the cows
làm tương tự QBPOINT thôi
2014-01-22 16:33:24 a;slkfjasl;fkj
cầu mong ps tự nhiên bật ra bài này và thấy dòng comment này: anh ơi nâng time lên đi :((
2013-11-02 17:34:15 __FA?
Theo minh cu dung quy hoach dong la ok het :))100
2013-11-02 17:32:04 Chuyên Triết Tổng Hợp
sao TLE chặt thế -_-
2013-05-08 11:49:26 Nguyễn Hoàng Minh
vãi thế @@! bạn làm mà mình thấy khiếp @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.