Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POWER - Lũy thừa

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/power


Cho l, r sao cho 2 ≤ l ≤ r ≤ 1012. Tìm k nguyên dương lớn nhất sao cho tồn tại số nguyên dương x để l ≤ xk ≤ r.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên là số lượng test. Mỗi dòng tiếp theo chứa hai số nguyên l, r biểu thị một test.

Kết quả

Đối với mỗi test in ra "Case #" + số hiệu test + ": " + số k lớn nhất tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu
4
5 20
10 12
2 100
1000000000000 1000000000000

Kết quả
Case #1: 4
Case #2: 1
Case #3: 6
Case #4: 12

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-09-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:NUS ACM Training

hide comments
2019-10-16 15:54:31
vì chữ max :)))
hay lắm :)))
2018-05-05 17:57:13
thuật xấp xỉ O(1) của mình :D : https://ideone.com/eGEBHk
2017-12-27 10:54:02
Hạn chế dùng hàm EXP nhé, dễ bị sai số nếu không thành thạo.
2015-08-10 08:09:02 Sơn Tùng M-TP
x1=exp(ln(L)*(1/K))
x2=exp(ln(R)*(1/K))
Nếu tồn tại x sao cho x nguyên và x1<=x<=x2 là Ok. ;)
2015-08-05 09:26:35 N�ng D�n John
dùng trunc nhé!
2015-08-05 09:00:24 N�ng D�n John
dạ bài này vét k từ 2=>39 ạ...hihi!
2015-08-05 07:57:50 ??? Ares
không cần thiết chặt nhị phân :)))
2015-06-24 05:09:50 there's no salvation for me...


Last edit: 2015-06-24 05:10:51
2014-10-31 12:09:33 Nguyễn Duy Long
chặt nhị phân =)
2014-10-30 11:45:44 Lang Trat Y
Chỉ là thiếu chữ case thôi mà, chấm gắt quạ :((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.