Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

POST3 - Ai cộng nhanh nhất

Cho 2 số nguyên A và B . Hãy tính A + B .

Input

Gồm 1 dòng chứa 2 số nguyên A và B , cách bởi 1 dấu cách.

Output

Ghi ra tổng A+B .

Ví dụ

Input:
3 4

Output:
7


Gợi ý:
Sử dụng toán tử "+" .

Điểm

Đây là bài ví dụ cho mục challenge. Điểm của bạn bằng mã nguồn chương trình. Điểm càng thấp thì càng tốt.

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2010-05-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET

hide comments
2019-07-22 17:44:11
xử lí số lớn = 445, cout<<a+b=101 ??? :D wtf
2019-03-02 04:00:07
46 là thấp nhất có thể rồi.
2018-04-05 05:20:55
Printpixel.info_How to AC
2018-04-05 05:04:51
6 điểm cao không...
2017-08-24 09:57:38
ket qua ra 2167 la sao a

Last edit: 2017-08-24 09:58:13
2017-01-25 05:08:10
result ra 986 là sao ạ o.O
2016-10-24 15:54:44
cái result bên bảng là gì vậy mng . mình đk 1859
2016-09-23 02:37:17
điểm cao nhất là 6 :)))vl
2016-04-07 02:53:16
bài này không giới hạn số nên phải xử lí số lớn!!!
2016-01-19 12:54:09
cai bai nay ghi xong code roi
(*ghi dai may nghin ki tu*)
hon 10K diem
@@@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.