Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PKGROUP - Chia Nhóm

Có N người được đánh số từ 1 đến N . Mỗi người có thể quen biết số người trong N-1 người còn lại . Hãy chia những người này thành 2 nhóm thỏa mãn các điều kiên sau :

+ Mỗi người phải thuộc một nhóm

+ Mỗi nhóm phải có ít nhất một người

+ Mỗi người trong nhóm phải biết hết những người còn lại trong nhóm đó

Sư chênh lệch về số người giữa 2 nhóm càng ít càng tốt

Yêu cầu : cho biết thông tin quan hệ của mỗi người hãy in ra độ chênh lệch nhỏ nhất hoặc cho biết không tồn tại cách chia thỏa mãn

Dữ liệu vào

Một số bộ test có dạng

-         Dòng đầu tiên chưa số nguyên N, 1<=N<=1000

-         Dòng thứ i trong số N dòng tiếp theo ghi danh sách những người mà người thứ i quen biết  dưới dạng dãy số nguyên kết thúc bằng số 0 , các số cách nhau ít nhất 1 dấu cách

-         Kết thúc bộ test là số -1

Kết quả

-          In ra độ chênh lệch  nhỏ nhất  cho từng test , mỗi test in ra trên 1 dòng

-           Trong trường hợp không có cách chia nhóm thỏa mãn in ra  -1

Input

5

2 3 5 0

1 4 5 3 0

1 2 5 0

1 2 3 0

4 3 2 1 0

-1

Output

  1


Được gửi lên bởi:Thương
Ngày:2014-11-16
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm,make test Đào Phan Khải

hide comments
2015-07-04 17:59:26 there's no salvation for me...
f*ck cái đề "một số bộ test có dạng...." làm em mất 5 đấm 0 điểm -_- hoá ra chỉ có duy nhất 1 số -1 -_-
2015-02-01 15:40:43 _sanghk11_
why "dis" ?????


Last edit: 2015-02-01 15:41:12
2014-11-17 03:02:28 LOVE VNOI
những bạn chép code mình sẽ dis hết.
2014-11-16 19:44:34 Mew.
nên thêm giới hạn số test
nqd: thằng ps cố tình đấy cậu ạ :v
PS: c yên tâm time rất thoải mái nhé k phải lo giới hạn test chỉ cần làm đúng ắt có điểm kể cả c đệ quy :)))
nqd: c là ai thế ?

Last edit: 2014-11-17 16:24:50
2014-11-16 19:21:33 bembembem
trâu cũng AC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.